Späť na začiatok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Záruka  

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.artcopy.sk sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba zacína plynút odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.

Na služby tlače a iné služby, ktoré poskytuje internetový obchod www.artcopy.sk sa vzťahuje reklamačná doba platiaca 24 mesiacov od prevzatia služby, pričom objednávateľ je povinný nahlásiť vadu ihneď po jej zistení.

 

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Zákazník berie na vedomie, že osobou ktorá je oprávnená na vykonávanie záručných opráv a posudkov je: Copy.sk, s. r. o.

Reklamácia tovaru 

V prípade, že spotrebiteľ zistí nedostatky v dodanom tovare alebo službe počas záručnej doby je oprávnený reklamovať daný tovar u dodávateľa. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v sídle predávajúceho alebo v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho. Spotrebiteľ sa môže informovať na telefónnom čísle 0905 489 388 ako aj e-mailom na adrese info@artcopy.sk

Postup pri vybavovaní reklamácií: 

  1. Zákazník tovar riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave. 
  2. K zásielke pripojí sprievodný list, v ktorom špecifikuje reklamovanú závadu a udá svoje kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, e-mail, korešpondečná adresa a číslo bankového účtu). 
  3. K zásielke pripojí doklad o zaplatení za reklamovaný tovar. 
  4. Následne túto zásielku doručí na adresu dodávateľa: Copy.sk, s.r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, Slovak Republic. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. 
  5. Dodávateľ po obdržaní zásielky s reklamovaným tovarom vystaví reklamačný protokol, ktorý následne pošle zákazníkovi e-mailom na ním uvedenú adresu v sprievodnom liste. 
  6. Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Ak reklamácia nebude odôvodnene zamietnutá, bude zákazníkovi ponúknutá možnosť výmeny tovaru, opravy tovaru alebo vrátenia peňazí
  7. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. 
  8. V prípade opravy alebo výmeny tovaru, bude tento tovar zaslaný späť zákazníkovi na náklady dodávateľa. 

V prípade vrátenia peňazí bude táto suma bezodkladne prevedená na účet spotrebiteľa, najneskôr však do 7 dní od ukončenia reklamačného konania.

Na tovar a služby tlače si môže zákazník uplatniť záruku iba v prípade, že doručí dodávateľovi všetky kusy reklamovanej položky.

 

Reklamácia nekompletnosti zásielky 

Po doručení zásielky objednávateľovi je objednávateľ povinný si skontrolovať kompletnosť zásielky v porovnaní s objednávkou. Prípadné rozdiely je povinný ihneď nahlásiť dodávateľovi do 48 hodín od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky nemusia byť uznané.

 

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy 

Predávajúci je povinný zabaliť tovar tak, aby nevznikla na tovare škoda počas prepravy. Takisto je povinný spolu s tovarom dodať faktúru. Je povinný tovar dodať za cenu aká je uvedená na stránke v sekcii cenník, ak nebolo s kupujúcim dohodnuté inak.  

Kupujúci je povinný skontrolovať obal a obsah zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s kuriérom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Takisto je povinný za tovar riadne zaplatiť, najneskôr v deň splatnosti, uvedený na faktúre.

Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásit predávajúcemu okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohladom na reklamacné podmienky prepravcu.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zo strany dohodnutého prepravcu, za škody spôsobené neadekvátnym zaobchádzaním zo strany prepravcu a za nedoručenie z dôvodu nepredvídaných prekážok. 

V prípade, že kupujúci neprevezme od kuriéra tovar, ktorý je nepoškodený a spĺňa všetky podmienky prebratia, chápe sa toto ako porušenie kúpnej zmluvy a predávajúci má nárok na náhradu škody v rozsahu ceny tovaru a ceny za dopravu.

{{frontendLayout.unreadMsg}}
Ahoj 👋👋. Ako Vám môžeme pomôcť?
Tím ArtCopy.sk
{{status.activeMod > 0 ? 'Online' : 'Offline'}}
Help Center
Opýtajte sa nás na čokoľvek. Odpovieme čo najskôr.
{{mod.name}}
Hi! How can we help you?
 
{{message.time}}
{{status.partner_name}} is typing{{status.typing_hellip}}
{{cat.name}}
{{icon.char}}